Nieuwe Kadernota Toerisme; aanvullende kaders vanuit GBE

Tijdens de raadsvergadering van 3 december jl. is de raad gevraagd om een besluit te nemen over het voorstel voor een nieuwe kadernota Toerisme. Dat toerisme belangrijk is, ondermeer voor de werkgelegenheid, wordt onderstreept door de Provincie Groningen en door de Gemeente Eemsmond.

Dat blijkt uit het feit dat er steeds meer projecten zijn waar veel geld mee gemoeid is, deels op gebied van toerisme. Hierbij valt te denken aan de personentrein naar de Eemshaven. De fractie van GemeenteBelangen heeft een viertal extra kaders voorgesteld:

1) Het Hoogeland is ons land; zoek hier verbinding mee
2) Agrarische toerisme
3) Vistoerisme
4) Seizoenendynamiek

De fractie is van oordeel dat toerisme in breed verband dient te worden opgepakt, als Hoogeland. En dat er goed samengewerkt moet worden met Marketing Groningen. De verbinding tussen de stad en het Hoogeland kan aantrekkelijk worden gemaakt door de fiets- en wandelpaden. Bloeiende akkerranden zijn hiervan een voorbeeld. Noordpolderzijl is onbereikbaar geworden voor scheepvaart en dat komt de toeristische kansen voor deze plek niet ten goede. GemeenteBelangen vraagt zich af of het Waddenfonds een steentje kan bijdragen, zodat kleine garnalenvissers in deze haven hun vracht kunnen lossen en vistoerisme ontstaat. Tot slot kan Eemsmond sterk worden in de seizoenendynamiek, gecombineerd met musea, borgen en werelderfgoed De Waddenzee.

Door de wethouder is toegezegd dat alle vier aangereikte kaders zullen worden meegenomen in de nieuwe kadernota Toerisme. De fractie van GemeenteBelangen is content met deze toezegging.

Programmabegroting Eemsmond 2016

In de raadsvergadering van 5 november jl. is de programmabegroting voor de gemeente Eemsmond vastgesteld. De complete inbreng van de fractie van GemeenteBelangen Eemsmond kunt u hier lezen. Een samenvatting van de inbreng leest u hieronder.

GemeenteBelangen wil dat er de komende jaren volop ingezet wordt op de ambities van Eemsmond en dan vooral op de hoofdzaken daarvan. Zoals leefbaarheid, ruimtelijke ordening, woonbeleid en het sociaal domein.

GemeenteBelangen heeft naast een algemene beschouwing enkele moties ingebracht. Met deze moties is onder andere aandacht gevraagd voor:

- verplaatsing van het aardgascondensaat in Roodeschool;
- onderhoudstoestand van de Onderdendamsterweg;
- de enorme kosten die de gemeente moet maken om bij te blijven in het bevingsdossier.

De moties over het aardgascondenstaat en de kosten inhuur omtrent aardbevingsdossier werden beide unaniem gesteund door de andere fracties. De motie over de Onderdendamsterweg is aangehouden, na een toezegging van de wethouder dat zeer binnenkort een onderhoudsplan voor de weg wordt opgesteld. De motie over herschikking van de gemeentelijke spaarpotten is overbodig geworden, omdat de wethouder van financiën hetgeen in de motie staat heeft toegezegd.

Alhoewel de financiën van de gemeente er niet florissant voorstaan, is GemeenteBelangen Eemsmond blij dat er voorzichtig begroot wordt en een extra verhoging van de OZB in 2018 niet nodig is. “Van inwoners is ondertussen wel het maximum gevraagd”, stelde woordvoerder Eltjo Dijkhuis. “Als we grote tegenvallers krijgen, moeten we ook eens kijken naar de hoeveelheid ambtenaren om een bezuiniging te realiseren.”

GemeenteBelangen stemt tegen subsidie Samen in Beeld TV

GemeenteBelangen heeft in de raadsvergadering van donderdag 17 september jl. -na een pittig debat- tegen het voorstel gestemd om subsidie te verlenen aan Samen in Beeld TV.

GemeenteBelangen verzocht om een betere motivatie. Woordvoerder Eltjo Dijkhuis gaf aan dat het college niet voldoende had onderbouwd waarom hiervoor WMO-geld beschikbaar gesteld moest worden. Het gaat hier om geld dat bestemd is voor de zorg en nu wordt ingezet voor een commercieel televisieproject. Gemeentebelangen had vooraf al een groot aantal technische vragen gesteld. Maar de antwoorden hierop gaven weinig duidelijkheid.

GemeenteBelangen twijfelde drie jaar geleden ook al toen een eerdere subsidieaanvraag van dit project werd behandeld. De fractie riep het college op het raadsvoorstel terug te nemen om dit beter te motiveren. Wethouder Sienot gaf aan dit niet van plan te zijn. Hierdoor kon de fractie niet anders dan tegen het voorstel stemmen. De bijdrage van GemeenteBelangen Eemsmond is hier terug te lezen.

GemeenteBelangen wijst nieuwe bezuinigingen op groenonderhoud af

“Niet nog minder doen aan groen”.

In de kadernota 2016-2019, die onlangs door de gemeenteraad is behandeld, kondigde het college van B&W van Eemsmond aan dat er ook bezuinigd zou gaan worden op groenonderhoud.

Het onderhoud van begraafplaatsen zou soberder worden en ook in de centra van de dorpen was het de bedoeling minder te doen aan groen.

GemeenteBelangen is hier geen voorstander van. Een nette en verzorgde uitstraling van onze dorpen is belangrijk voor de leefbaarheid. We moeten ver-rommeling van dorpen proberen tegen te gaan. Ook voor verkeersveiligheid en voor agrariërs is het belangrijk dat de bermen goed worden onderhouden. Het huidige onderhoud van het groen is beslist niet overdadig. In het buitengebied is het groenonderhoud nog minder.

Een bezuiniging op groenonderhoud zien wij dan ook absoluut niet zitten. Doordat -op initiatief van GemeenteBelangen- er door beslissingen van de gemeenteraad een jaarlijks financieel voordeel was ontstaan van € 100.000,-, hebben wij dan ook vastgesteld dat er geld genoeg is om het groenonderhoud op het niveau te houden zoals het nu is. Het geld dat hiervoor nodig is bedraagt jaarlijks ongeveer € 25.000,-.

Het college liet vervolgens weten dat ze in de begroting rekening zou houden met de gevoelens van (o.a.) GemeenteBelangen. De fractie wacht dit met belangstelling af. Voor ons blijft onderhoud van groen een belangrijk onderwerp. Omdat Round-up als onkruidverdelger verboden wordt, moet de gemeente op zoek naar een andere werkwijze. En die werkwijze mag niet te veel geld kosten. We komen hier later nog op terug.

 

Aanvullende gegevens