Motie bij jaarrekening (decentralisaties)

De fractie van Gemeentebelangen Eemsmond diende op 2 juli jl. bij de behandeling van de jaarrekening een motie in.

Aanleiding voor de motie is het voornemen van de provincie Groningen om steeds maar taken over te hevelen naar de gemeenten. “Wij zijn niet tegen, maar vinden dat we ons bordje vol genoeg hebben”, legde fractievoorzitter Rein Eisinga uit. In de motie wordt uitgesproken dat decentralisaties slechts wenselijk zijn als alle betrokken partijen daarmee instemmen. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Het verzoek wordt voorgelegd aan het provinciebestuur van Groningen. De tekst van de motie vindt u hier.

Aanvullende gegevens