Raad Eemsmond verdeeld over verstrekking lening aan hospice ‘de Ommejas’

  

De gemeenteraad van Eemsmond heeft op donderdag 15 december met een minimale meerderheid (9-8) ingestemd met het verstrekken van een lening van € 40.000,- aan hospice ‘de Ommejas’ in ’t Lage van de Weg. Het voorstel kreeg geen steun van GemeenteBelangen, ChristenUnie en de Betere Versie.

 

‘De betrokkenheid van de onderneemster is groot, dat is ons wel duidelijk geworden,’ zo zegt fractievoorzitter Rein Eisinga in zijn eerste betoog op de aanvraag. ‘De raadsfractie van GemeenteBelangen is echter op zoek geweest naar de legitimiteit van het verstrekken van deze renteloze lening, de verantwoordelijkheid van de besteding en de garantie over de terugbetaling.’

 

Naast deze zaken is de controle op de kwaliteit van zorg aan mensen in hun laatste levensfase een belangrijk onderdeel voor de partij, dit wordt geregeld door het netwerk Palliatieve Zorg. Zolang hospice ‘de Ommejas’ zich niet heeft aangesloten bij dit netwerk ontbreekt de waarborging hiervan. Hetzelfde geldt voor de registratie bij het zorgregister. Deze registratie is noodzakelijk wanneer een organisatie zorg wil aanbieden die wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet of de AWBZ. Tot op heden is ‘de Ommejas’ hier niet bij aangesloten.

 

Wethouder Sienot kon onvoldoende garanties afgeven dat aan bovengenoemde criteria zal worden voldaan, waardoor het voorstel geen steun kreeg van GemeenteBelangen Eemsmond.

Raad Eemsmond stelt subsidieplafonds 2012 vast

 

Onlangs heeft de raad van de gemeente Eemsmond besloten om jaarlijks de subsidieplafonds vast te stellen en deze deel uit te laten maken van de begroting. Hiermee wordt voorkomen dat er onverwachte (nadelige) financiële consequenties voor de gemeente ontstaan.

 

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond is verheugd over dit besluit, zo liet raadslid Eltjo Dijkhuis weten.  ‘Het vaststellen van subsidieplafonds maakt het mogelijk om nog beter te sturen op de begroting.  Tot op heden werd hier onvoldoende gebruik van gemaakt, maar daar komt nu verandering in.’

 

Het vaststellen van de subsidieplafonds voor 2012 heeft overigens geen gevolgen voor de begroting die in de vorige vergadering werd vastgesteld.

GemeenteBelangen Eemsmond verbaast zich over 'gratis' busreizen

 

28 november 2011 - De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond heeft in de raadsvergadering van donderdag 24 november vragen gesteld over problemen met de OV-chipkaart in het busvervoer. Dat gebeurde tijdens het vragenuur. De partij deed dit naar aanleiding van opmerkingen die de afgelopen tijd bij de fractieleden zijn binnengekomen.

 

‘Door verschillende inwoners werden wij er op aangesproken dat er nu gratis gereisd kan worden op buslijnen binnen en buiten onze gemeente’, zo zegt raadslid Thijs van Kleef namens GBE. ’Alhoewel de mensen die het betrof dus geen reden tot klagen hadden, vroegen ze zich wel af hoe dat nu eigenlijk mogelijk was.’ Volgens GemeenteBelangen moet de oorzaak hiervan gezocht worden in problemen rond de introductie van de OV-chipkaart.

 

Het blijkt zo te zijn dat de kleine (taxi-)busjes nog niet zijn uitgerust met apparatuur om een OV-chipkaart te lezen. Dit is een probleem dat al langere tijd bekend is, maar nu begint te knellen. Sinds de strippenkaart begin deze maand officieel is afgeschaft reizen steeds meer mensen met die chipkaart. Bij de kleine busjes die op de luwe uren op busroutes worden ingezet, is dat nog niet mogelijk omdat de apparatuur ontbreekt. GemeenteBelangen vindt dat een rare situatie omdat een wettig reismiddel niet gebruikt kan worden in het openbaar vervoer.

 

Het gevolg hiervan is dat er nu vaak gratis wordt gereisd op de buslijnen door mensen met een chipkaart. ‘Dat is natuurlijk heel leuk voor mensen die dat overkomt maar ergens gaat de schoen toch wringen en moet je je afvragen of het geen gevolgen heeft voor anderen’, zo vervolgt van Kleef. ‘Het OV-bureau moet al flink bezuinigen, abonnementsprijzen worden er niet goedkoper op en in sommige gebieden staat het voortbestaan van buslijnen onder druk wegens tegenvallende opbrengsten. Dan snappen wij er niets van dat dit mogelijk is. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat hier straks buslijnen sneuvelen wegens gebrek aan inkomsten terwijl Qbuzz de betaalapparatuur niet voor elkaar heeft’, zo stelt van Kleef.

 

GemeenteBelangen heeft wethouder Bouman, die is belast met het onderwerp verkeer en vervoer, gevraagd of deze problematiek bekend is bij de gemeente en wat de gemeente hieraan denkt te doen in de richting van het OV-bureau en Qbuzz. Ook wilde de fractie graag weten of de problemen provinciebreed spelen en of al duidelijk is wanneer deze situatie wordt opgelost.

 

Rond de invoering van de OV-chipkaart heeft GemeenteBelangen in een eerder stadium al schriftelijke vragen gesteld over de effecten hiervan op het reizen per trein. Uit een eerder uitgevoerd onderzoek van de lokale partij bleek namelijk dat reizen vanuit Eemsmond naar een bestemming voorbij Groningen met de chipknip tot 25% duurder is dan reizen met een ouderwets kaartje. Dit had alles te maken met het digitaal overstappen van Arriva op NS lijnen. Deze kwestie is inmiddels ook door de landelijke politiek opgepakt. Toch is hieraan nog niets veranderd zodat GemeenteBelangen wethouder Bouman heeft gevraagd dit punt opnieuw onder de aandacht van de provincie en het OV-bureau te brengen.

 

Naar aanleiding van de door GemeenteBelangen Eemsmond gestelde vragen liet wethouder Harald Bouman weten dat de genoemde problemen tot voor kort niet bij de gemeente bekend waren. Uit navraag is gebleken dat de oorzaak van de problemen met de OV-chipkaart in het busvervoer gelegen is in het feit dat de benodigde apparatuur met vertraging wordt uitgeleverd. Eind december zullen alle (taxi-)busjes hiervan voorzien zijn en moeten de genoemde problemen hiermee opgelost zijn.

Overigens speelt deze situatie niet alleen in Eemsmond, maar kampen ook andere gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe met deze situatie, zo liet de wethouder verder weten.  

Aanvullende gegevens