Openbare fractievergadering Zandeweer geannuleerd


De openbare fractievergadering van 17 september in Zandeweer gaat niet door. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 15 oktober in Rottum.

GBE geeft geen stemadvies


In de afgelopen periode zijn ons via leden en kiezers meerdere e-mailings en foldertjes onder ogen gekomen waarin door enkele landelijke partijen de conclusie werd getrokken dat stemmers van een lokale partij automatisch op deze partijen zouden stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

 

GemeenteBelangen Eemsmond wil benadrukken dat wij sinds jaar en dag onafhankelijke politiek in Eemsmond bedrijven. Daarbij hebben wij geen binding met welke landelijke partij dan ook. Onze uitgangspunten en meningen zijn gebaseerd op afstemming met onze kiezers en leden tijdens openbare bijeenkomsten die maandelijks ergens in onze gemeente plaatsvinden.

 

GemeenteBelangen Eemsmond geeft u dan ook geen stemadvies voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Immers, wij zijn er voor Eemsmond en daar hebben wij onze handen meer dan vol aan. Dat zijn wij aan u, onze kiezers en sympathisanten, verplicht.

 

Dus: GemeenteBelangen Eemsmond is, was en blijft onafhankelijk van landelijke partijen en geeft u geen stemadvies, behalve dat u vooral uw stem moet uitbrengen.

 

‘Met onze eigen gemeente zijn wij tevree. We stemmen wel, maar aan de Tweede Kamer doen wij niet mee!’

 


GBE Tuinsessie 2012

 

Wethouder, Fractie en Bestuur van GemeenteBelangen Eemsmond hebben alle leden van de partij uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de prachtige tuin van Jaap en Netteke Nienhuis in Usquert.

 

Deze tuinsessie zal plaatsvinden op 8 september en vormt de opmaat naar de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Wethouder, Fractie en Bestuur  hopen op een grote opkomst!

Eemsmond telt nog steeds – algemene beschouwingen Kadernota 2013-2016


Op 6 juli 2012 werd de kadernota 2013-2016 behandeld door de raad van de gemeente Eemsmond. In de kadernota wordt in grote lijnen het gemeentelijk beleid voor de komende vier jaren uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting, die in het najaar door de raad zal worden vastgesteld.

 

De algemene beschouwingen van GemeenteBelangen Eemsmond, met als onderschrift ‘ Eemsmond telt nog steeds’, werden uitgesproken door fractievoorzitter Rein Eisinga. De fractie dringt erop aan behoedzaam te blijven omgaan met de middelen en de reserves en zoveel mogelijk onderdelen in te passen in de reguliere begroting. De opmerking in de kadernota dat bestaand beleid heroverwogen dient te worden om daarmee nieuwe ambities uit te kunnen voeren, kon rekenen op de steun van de fractie.

 

 

Hieronder de volledige tekst van de algemene beschouwingen:

 

 

 

 

 

Tijdens de beschouwing over de kadernota 2012-2015 hebben we het volgende opgemerkt:

 

“Nu is bezuinigen het devies en ook noodzakelijk gezien de ongunstige financiële situatie. Als we niets doen eindigen we diep in het rood.” Tot zo ver het citaat uit onze beschouwing van het vorige jaar. Ons pad gaat nog steeds niet over rozen.

 

We zullen een berekening moeten maken wat wel prioriteit heeft en wat niet. Ook in Eemsmond. U hebt ons hiertoe een voorstel gedaan dat hier voor ligt. Er is geschrapt en er zijn nieuwe posten opgevoerd. Wij ondersteunen uw opmerking dat bestaand beleid heroverwogen dient te worden om daarmee nieuwe ambities uit te kunnen voeren. Dit is verstandig omdat we daarmee blijven nadenken over doelmatigheid van ons beleid en aangeven dat beleid niets meer en minder is dan vormgeven van, en omgaan met de reële en actuele mogelijkheden die we hebben. Graag praten we hier over mee.

 

Wij hebben het vorige jaar ook opmerkingen gemaakt over de inzichtelijkheid van de begrotingscyclus en hebben voorgesteld dat in het presidium eens nagedacht wordt over een vormgeving van kadernota, begroting, rekening en tussenrapportages, die zodanig is dat ook raadsleden zonder boekhoudkundige achtergrond onze zegeningen kunnen tellen.

Wij zijn blij met uw opmerking in de laatste alinea van de inleiding en iets minder blij, hoewel met begrip, over het feit dat deze kadernota daarbij niet meer betrokken kon worden. Uw oproep is ook duidelijk, een taak aan onszelf als raad.

 

Niet zo lang geleden hebben we de nota reserves en voorzieningen vast gesteld. Daarin werden de Essent-reserves opgeknipt. In het verleden kregen we rente en dividend. Het vorige jaar hebben wij de opmerking gemaakt dat investeren in (sociale) infrastructuur  zichzelf maatschappelijk en economisch terug dient te verdienen. Wij hebben toen de Eemshaven als voorbeeld genoemd, hoe een jarenlange investering uiteindelijk tot het terugverdienen komt. Wij hebben er bij u op aangedrongen een soortgelijk gedrag te vertonen bij het gebruik van de Essent-reserves. De verdeling van deze reserve over bestemmingsreserves, lijkt nu te leiden tot opmaken van deze reserves. Als voorbeeld noem ik het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan dat in deze kadernota de bestemmingsreserve milieu in 4 jaar volledig opsoupeert. Ofwel, deze pot wordt volledig verteerd. Dit is conform afspraak maar leidt er wel toe dat we in 2016 aanmerkelijk minder reserves hebben terwijl het milieu nog steeds bestaat. Hoe dan verder?  Het is slechts een voorbeeld. Ook de Haagse geldstroom neemt in omvang af.

 

Neem hier bij de onzekerheid vanuit het Haagse, de Tweede Kamerverkiezingen in september en wij kunnen maar één advies geven: ‘Verzint eer ge begint.’  Wij willen graag aan uw oproep tot het indienen van ideeën voldoen, maar zijn ons ook bewust van de donkere wolken die aan de horizon verschijnen. Echter: ”Het het nog nooit zo donker west of het wer altied wel weer licht.” We moeten oppassen dat we een te negatief beeld over ons zelf uitroepen. Zeker als gemeente Eemsmond. We zijn  nog steeds in staat zaken uit de grond te stampen. We hebben nog steeds een perspectief om een mooie school te bouwen, ook al zal dat mede afhankelijk zijn van de inzet van anderen.

 

Wat dat betreft heb ik met stijgende belangstelling het interview in het Dagblad van het Noorden gelezen van de heren Migchelbrink en Oosterhaven, die een inkijk gaven in hoe sommige overheden rollebollend met elkaar over straat gaan en er dientengevolge projecten niet of maar ten dele worden gerealiseerd. Overigens kunnen we er in onze mooie provincie ook wat van. In plaats zich te gedragen als het - pronkjewail in golden raand - , stelde de stad de ontwikkeling van de zuidelijke ringweg ter discussie. Een investering waarbij behalve de stad, ook de ommelanden bij gebaat zijn. Door de houding van de stad dreigen dan zo maar enkele honderden miljoenen verloren te gaan. Die weliswaar, behalve aan de stad, ook ten goede komen aan de ommelanden, maar via een spin-off zeker nog een keer bij de stad terugkomt. Voorzitter, ik kan u verklappen dat wij een motie in voorbereiding hadden waarvan wij overtuigd waren de hele raad mee te krijgen, om het bestuur van de stad op te roepen haar verstand eindelijk eens te gaan gebruiken. Uiteraard hadden we dit in nette bewoordingen gedaan, maar de intentie mag duidelijk zijn. Gelukkig was onze aanzet niet meer nodig.

 

In het eerder genoemde interview kreeg ook de krimp een plaats. De heren waren het er over eens dat niet zozeer de krimp, die lang zo hard niet zal gaan als ons wordt voorgeschoteld, als wel de bankencrisis debet is aan de huidige malaise en die voorbij zal gaan. We hebben soortgelijke situaties eerder meegemaakt. Daarna volgde een opleving, waarna er weer een dip volgde etc.

 

Er zijn gemeenten die vanwege de onzekerheden geen kadernota maken. Wij zijn het daarover eens met het college om het wel te doen. Nadat een nieuwe regering is geïnstalleerd zullen er ongetwijfeld veranderingen optreden in de aannames die u heeft gehanteerd om deze kadernota te maken. Wij verwachten van u na verloop van tijd wel een B versie van deze kadernota, waarin duidelijk wordt in hoeverre uw aannames afwijken van de werkelijkheid.

Kunnen wij deze B versie t.z.t. tegemoet zien?

 

Tot zover in het algemeen. Bij een aantal onderwerpen heb ik per pagina nog enkele opmerkingen en vragen.

 

Op pagina 11, onder Taakmutaties:

De opmerking dat conform het regeerakkoord de vermindering van politieke ambtsdragers in 2015  110.000 Euro oplevert, wordt wel erg voortvarend door u opgepakt.

 

Pagina 15, Dienstverlening:

Opmerkelijk is het, dat het college al voor de rapportage van de testgroep papierloos vergaderen weet, dat de invoering daarvan niet opportuun is. Heel merkwaardig dat het college op die manier kenbaar maakt het oordeel van de raad kennelijk niet belangrijk te vinden.

Wij roepen het college dan ook op zodanige maatregelen te nemen dat bij een positief resultaat er ook een positief gevolg aan gegeven kan worden.

 

Pag.15, laatste alinea:

Kennelijk zijn de beschikkingen rond paracommerciële horeca niet goed in kaart gebracht.

Is dit correct  en wat is hiervan de oorzaak.?

 

Pag. 19, Veiligheid:

Wat en hoe wordt het Integraal Veiligheid Beleid beïnvloed door de perikelen rond de nieuwe politieorganisatie. De lokale invloed is onder druk van de Eerste Kamer aangepast, doch de feitelijke gevolgen zijn nog niet bekend.

Graag enige informatie hierover.

 

Bij de notitie Zwerfvuil een hondenpoep is in de discussie de functie van BOA ter sprake gekomen.

Wij stellen u voor in het verlengde van die discussie ook het Boukemapark te betrekken.

Pagina 19 en 20, Brandweer:

Herpositionering van de brandweer. Het verandert steeds weer, maak keuzes daar waar mogelijk en geef aan waar de keuze bij een ander ligt.

De jeugdbrandweer is meerdere keren door ons genoemd en telkens meenden wij enthousiasme bij de portefeuillehouder waar te nemen. Op deze wijze kunnen we misschien de continuïteit van onze vrijwilligers in de toekomst borgen.

Hoe ver bent u hier mee?

 

Pag.27, Beleid voor Economie, Recreatie & Toerisme en Evenementen:

Genoemd wordt dat u onderzoek gaat doen naar een strand in de Eemshaven als resultaat van het beleidsplan recreatie toerisme. Daarin is genoemd dat er alleen plannen zijn om het huidige strandje uit te breiden in overleg met Seaports. Is dat op niets uitgelopen? Moeten we straks ergens anders zonnen dan bij het Doekegatstrand? Graag enige toelichting.

 

Pag.28,  VVV:

Typisch voorbeeld, dat we voor groot, groter, grootst, meer geld kwijt zijn. Wij hopen op een hoog rendement, al blijven wij het jammer vinden dat de Hunsingo samenwerking niet is gelukt.

 

Pag.29, Noordpolderzijl:

Wij zijn blij dat u ons standpunt huldigt dat het Zielhoes moet worden onderhouden als was het een monument, u heeft daar eerder blijk van gegeven.

Wanneer stelt u een onderhoudsplanning op voor dit pand en hoe snel kan dit ten uitvoer komen?

 

Pag.35, Cultuur:

Jongstleden dinsdag heeft u ons aan het einde van de dag per mail geïnformeerd over uw standpunt ten aanzien van de kunstuitleen. Het zal u niet verwonderen dat wij ons standpunt zoals verwoord in de ingediende motie nog steeds huldigen.

Wij stellen het op prijs dat in overleg met de agendacommissie, u betrokkenen de gelegenheid wilt geven hun zienswijze te geven.

 

Pag.36, Nieuw:

U trekt € 20.000 uit voor het ineenschuiven van twee beleidsplannen sport tot één nieuw actueel plan. Wat maakt dit zo bijzonder dat u dit niet in eigen beheer kunt uitvoeren?

 

Pag. 36, Nieuw, Muziek in ieder kind:

Wij zijn blij met het succes van dit project. Goed muziekonderwijs voor ieder kind draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs, zo hebben onderzoeken uitgewezen. Ook anderen, zoals muziekkorpsen profiteren hiervan.

 

Pag. 38, Onzekerheden rond decentralisatie van taken:

Steeds meer AWBZ gefinancierde activiteiten worden overgeheveld naar de Wmo en via niet geoormerkte middelen aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten overgelaten.

Dit dwingt ons met nog meer zorgvuldigheid te handelen dan we al gewend waren en ons niet te laten verleiden al te gemakkelijk gelden voor doelen te gebruiken die daar oorspronkelijk niet voor bedoeld zijn. Bent u het hierover met ons eens?

Pag.40, Uitvoeringsplan jongerenvoorzieningen:

De budgetten voor nieuwe jongerenvoorzieningen zijn al lange tijd aanwezig.

Heeft u of het jongerenwerk er ook zicht op waar actuele vraag is naar een voorziening?

 

Pag. 41:

Een bladzijde gevuld met taken en budgetten die betrekking hebben op de decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeente. We zullen moeten afwachten wat er uiteindelijk na 12 september op ons af komt.

 

Pag. 41:

Ons is gebleken dat de toekomst van Seaports Xperience Center financieel onzeker is.

Hoe ziet u de toekomst van het centrum? Is dit met ombuigingen niet in te passen in de bestaande budgetten?

 

Pag. 43. Jeugdzorg naar de gemeenten:

Vanaf 2015 krijgen de gemeenten alle taken van jeugdzorg overgedragen van het rijk. Een zware verantwoordelijkheid die een goede inbedding vereist. Deze decentralisatie drukt ons met de neus op de feiten m.b.t. het afstemmen van diverse geledingen waar nog wel een verbeterslag gemaakt kan worden.

Bent u het hiermee eens en wilt u ons toezeggen hieraan in voorkomende gevallen veel aandacht aan te zullen besteden?

 

Pag. 44, Regionale Uitvoeringsdienst:

Wij zijn erg benieuwd en bezorgd over het project RUD.

Wat heeft dit project voor feitelijke gevolgen op de milieutaak van de VTH Deal?

 

Pag. 47, Bestemmingsplan Eemshaven:

Voor de actualisering van dit bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken nodig die extra geld kosten.

Hoeveel moet worden bijgeraamd?

 

Pag. 49, Nieuw:

U spreekt over de aanschaf van een software pakket voor onderhoud van gebouwen.

Kost dit pakket alleen € 76.000?  Is de huidige personele bezetting toegerust tot uitvoerend werken met dit pakket?

 

Tenslotte

Eemsmond is een gemeente waar de menselijke maat telt, een gemeente die wil samenwerken, een gemeente die wars is van megalomane constructies en klaar is voor de start van een nieuw begrotingsjaar. Dank aan een ieder die er toe bijgedragen heeft met deze nota ons een blik in onze toekomst te laten werpen.

Aanvullende gegevens