Fijne Feestdagen!

 

Bestuur, Fractie en Wethouder van GemeenteBelangen Eemsmond wensen u hele fijne feestdagen!

 

Kinderen veiliger op de fiets naar school!

Wegsnelheid parallelwegen N363 aangepast op voorstel van GBE en GroenLinks

Vorige week vergaderde de gemeenteraad over de wegencategorisering in Eemsmond. Dit begrip houdt in dat er vastgesteld wordt welke maximumsnelheid een weg in onze gemeente krijgt.

Het college stelde op basis van een onafhankelijk rapport voor om voor alle wegen ten noorden van de N363 (provinciale weg) die buiten de bebouwde kom liggen een maximumsnelheid van 80 kilometer in te voeren. De enige uitzondering op die regel was de Oudedijksterweg bij Uithuizermeeden waar een maximum snelheid van 60 voorgesteld werd.

In de praktijk zou dit betekenen dat de Wadwerderweg van Usquert naar Warffum, en de Streeksterweg van Usquert naar Uithuizen een maximum snelheid van 80 km zouden blijven houden. Dit zijn zogenaamde ‘parallelwegen’ waar fietsers, bromfietsen, tractoren en automobilisten zich op hetzelfde stuk weg begeven. Er zijn geen aparte fietspaden aanwezig.

Iedereen die bekend is in de omgeving weet dat deze wegen de schoolroutes zijn van en naar het HHC in Warffum en Uithuizen. Elke dag fietsen honderden kinderen hierlangs naar school.

GemeenteBelangen vindt dat op deze wegen extra aandacht moet zijn voor verkeersveiligheid. Daarom heeft de fractie een wijzigingsvoorstel gemaakt om de snelheid op deze wegen van 80 kilometer naar 60 bij te stellen. Het verschil in snelheid tussen de fietsers, bromfietsers, automobilisten en tractors neemt daardoor af. Dat is goed voor de verkeersveiligheid.

Toevalligerwijs was GroenLinks met eenzelfde voorstel bezig en hebben de beide fracties gezamenlijk deze wijziging voorgesteld. Dit is raadsbreed aangenomen.

GemeenteBelangen is er blij mee dat hierdoor schoolroutes in onze gemeente nu geen 80 kilometerwegen meer zijn.

Streeksterwegweg

Bibliotheek Uithuizermeeden blijft open!

Een initiatief van GemeenteBelangen Eemsmond

Afgelopen woensdag vergaderde de raad van de gemeente Eemsmond over de toekomst van de bibliotheken.

Doordat er minder geld te besteden is en Eemsmond bovendien moet bezuinigen kan het bibliotheekwerk niet op de oude voet verder.

Het college stelde voor om in kleine dorpen afhaalpunten te realiseren. Hier kunnen mensen via internet bestelde boeken afhalen in een dorpshuis of school en helpt een vrijwilliger mensen die dat niet kunnen via een laptop daarbij. Dat is een prima initiatief. Het college was ook van plan om in Uithuizermeeden een dergelijk afhaalpunt te realiseren.

Voor dit dorp, waar nu nog een gewone bieb is waar een derde van de inwoners gebruik van maakt, zou dat een aanzienlijke achteruitgang betekenen. Zo constateerde raadslid Eltjo Dijkhuis. Dit terwijl uit de cijfers blijkt dat deze bieb echt recht van bestaan heeft. Daarbij wil de gemeente dat Uithuizermeeden een sterk dorp blijft, dan moeten we daar ook financieel wat tegenover stellen. GemeenteBelangen heeft daarom het initiatief genomen om de bibliotheek te behouden in de vorm van een servicepunt.

Dit initiatief werd mede ondersteund door CU, PvdA, CDA en GroenLinks waarmee het een ruime meerderheid behaalde.

In 2014 gaat de bibliotheek eerst op de oude voet verder terwijl het college onderzoekt hoe en waar er een bibliotheekservicepunt gerealiseerd kan worden in Uithuizermeeden.

 

De kosten die hiermee gemoeid zijn worden ondermeer betaald met het geld dat de veiling van de werken van de voormalige kunstuitleen heeft opgebracht.

 

 

Voor de vele Meisters die de raadsvergadering bijwoonden en maar liefst 2266 handtekeningen hadden verzameld voor behoud van de bibliotheek was hun inzet daarmee niet voor niets.

 foto artikel bibliotheek uithuizermeeden

Lees de bijdrage van raadslid Eltjo Dijkhuis hier.

Lees het amendement hier.

 

 

 GemeenteBelangen bepleit andere koers “Herindeling”

 Lokale partij organiseert bijeenkomst over “Nieuw Groninger Model”

De discussie over gemeentelijke herindeling is, als het aan GemeenteBelangen in Eemsmond ligt, nog lang niet ten einde. De lokale partij stoort zich eraan dat de provincie de herindeling met veel geweld doordrukt en vindt dat alle problemen die een herindeling veroorzaakt daarmee onterecht naar de achtergrond verdwijnen. Daarmee ligt het gevaar op de loer dat een ‘ouderwetse herindeling’ meer problemen veroorzaakt dan dat ze oplost. Zoals bij andere fusies in de bankensector of zorgverzekering is gebleken is ‘groter niet gelijk beter’, zo stelt GBE.

Dat gemeentes veel nieuwe taken – en daarmee uitdagingen krijgen – nu het kabinet veel taken met grote kortingen naar de gemeentes doorschuift, is duidelijk. Dat gemeentes daarvoor zeer intensief moeten samenwerken is ook duidelijk. Daarover is vrijwel iedereen het eens met degenen die het rapport Grenzeloos Gunnen’ hebben samengesteld.  Daarom is het helder dat er iets moet gebeuren. Helaas komt de provincie samen met de Vereniging Groninger Gemeentes (VGG) niet veel verder dan een ouderwetse herindeling als een wondermiddel.  Andere opties zoals een ‘nieuwerwetse’ herindeling krijgen helaas onvoldoende aandacht. GemeenteBelangen heeft daar al eerder aandacht voor gevraagd en bepleit een slimme oplossing om toekomstige uitdagingen aan te kunnen maar tegelijkertijd de gemeentes dichtbij en overzichtelijk te houden: ‘het nieuw Groninger Model.’

Dit moet volgens de lokale partij een oplossing zijn waarbij inwoners zichzelf blijven herkennen in hun gemeente en de gemeente geen grote onpersoonlijke bestuursbunker wordt. Dat is immers ook de reden waarom het rijk taken aan de gemeenten toekent.  Het staat daarbij voorop dat dorpen hun eigen identiteit behouden. Om dat te bereiken heeft de lokale partij, in samenspraak met haar collega-partijen in omliggende gemeentes, nagedacht over een nieuw Groninger Model.

Een model dat tegelijk recht moet doen aan het verantwoord uitvoeren van die taken van het rijk, recht doet aan de invloed van inwoners op hun eigen leefomgeving en recht doet aan het gebruik van bestaande gebouwen in plaats van de verspilling van weer een nieuw gemeentehuis na een fusie. GemeenteBelangen zal binnenkort in een openbare fractievergadering met leden en belangstellenden van gedachten wisselen over dit model zodat we dit nog beter vorm kunnen geven. De partij wil daarna een zo breed mogelijk draagvlak creëren om dit model hogerop de politieke agenda te krijgen.

 

 

Aanvullende gegevens