GemeenteBelangen en G7

Afgelopen week vergaderde de raad van Eemsmond over de bestuurlijke toekomst van Noord-Groningen.

GemeenteBelangen is geen voorstander van een herindeling, zeker niet als deze zonder reden wordt gepresenteerd. Dit standpunt hebben wij de afgelopen jaren steeds uitgedragen. In die jaren is er onderzoek gedaan naar gevolgen van een herindeling, zowel op de schaal G7 als ook kleiner.

Hierbij is gekeken naar de financiën, de gebiedsopgaven en de burgernabijheid. En naar mogelijkheden en onmogelijkheden. Deze onderzoeken geven duidelijk aan wat de gevolgen zijn van een herindeling. In zijn bijdrage gaf fractievoorzitter Rein Eisinga de visie van GemeenteBelangen weer.

Dit monde uit in het volgende amendement op het raadsbesluit dat samen met de SP werd ingediend

“Dat Eemsmond liever zelfstandig blijft, maar als de wereld om ons heen verandert zal Eemsmond mee (moeten) doen en opteert Eemsmond voor een opschaling c.q. samenwerking van 'Lauwerszee tot Dollard tou'"

Bij monde van de PvdA werd ook een amendement gepresenteerd welke zonder voorbehoud inzette op een herindeling in G7 verband. Dit amendement verkreeg de kleinst mogelijke meerderheid (9/8) met steun van de fracties van CDA, D66, CU en VVD. Deze partijen kozen daarmee voluit voor een herindeling op niveau G7.

GemeenteBelangen en de SP stemden hier tegen. 

GemeenteBelangen over kaderstelling hokken- en ketenbeleid (alcoholgebruik onder jeugd)

Ook stond donderdag 18 maart jl. de kaderstelling hokken- en ketenbeleid op de agenda. Vanaf 1 januari 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor de drank- en horecawet. Ze is niet alleen verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving, maar ook voor de uitvoering daarvan.

Doel van het beleid is om het alcoholgebruik onder jongeren terug te brengen. Daarvoor moeten alle betrokken instanties zich inzetten. Dat dit niet altijd het gewenste effect heeft wees een rapport van bureau Halt uit. Hierdoor ontstaat het beeld dat alcoholpreventie voornamelijk op de ouders neerkomt. De manier waarop zij hiermee omgaan is wat betreft de fractie van GemeenteBelangen Eemsmond een aandachtspunt; het effect van alcoholgebruik bij jongeren drinkt niet altijd tot ouders door. Probleem hierbij is dat de gemeente maar beperkt gezag kan inzetten.

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond heeft gevraagd hoe en op welke wijze de gemeente resultaat kan boeken ten aanzien van het terugbrengen van alcoholgebruik onder de jeugd.

GemeenteBelangen Eemsmond over het veiligheidsbeleidsplan

Afgelopen donderdag, 18 maart jl., vergaderde de gemeenteraad van de Gemeente Eemsmond over het integraal veiligheidsbeleid. Voor de fractie van GemeenteBelangen Eemsmond was in dat kader vooral het veiligheidsgevoel een belangrijk aspect.

Het woord en de betekenis van veiligheid roept bij inwoners van de provincie Groningen een gevoel van onbehagen op. Hierbij valt te denken aan de volgende zaken. De aardgaswinning; de veiligheid van de inwoners werd jarenlang genegeerd ten behoeve van geldelijk gewin. De brandweerzorg; met name in de Eemshaven. De voorgenomen afslanking van de politie; waardoor het bureau in Uithuizen wordt gesloten. Om toch regie te houden op lokale toezicht en handhaving moet naar een oplossing in de vorm van het inzetten van BOA's (buitengewone opsporingsambtenaren) worden gekeken. Ook de aanrijdtijden van de noodhulp is een punt van zorg. Deze lopen in onze regio achter met de rest van Nederland. Tot slot: het gascondensaat-overlaadstation in het dorp Roodeschool. Evenmin lijkt de veiligheid van de inwoners hierin doorslaggevend.

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond heeft bovenstaande zorgen in de Raadsvergadering geuit.

Subsidie Majorette- en Twirlvereniging Eemskapel

GemeenteBelangen Eemsmond zet zich in voor behoud van leefbaarheid in de dorpen in Eemsmond. In dat kader draagt de partij verenigingen een warm hart toe.

Tijdens de raadsvergadering van 5 maart jl. vroeg GemeenteBelangen aandacht voor de kwestie subsidieverstrekking aan majorette- en twirlvereniging Eemskapel te Roodeschool. Het besluit van het College van B en W om de jaarlijkse subsidie aan die vereniging stop te zetten viel bij de fractie van GemeenteBelangen niet in goede aarde. Als reden voor het niet langer verlenen van de subsidie wordt genoemd het wegvallen van de fanfarevereniging die onlosmakelijk met Eemskapel zou zijn verbonden. De communicatie met de vereniging liet te wensen over, waardoor de vereniging twee jaar in onzekerheid verkeerde.

Mevrouw Elderman van de majorette- en twirlvereniging maakte tijdens de raadsvergadering gebruik van de inspreekmogelijkheid. Zij hield een bevlogen betoog over de nut en noodzaak van de aanwezigheid van de vereniging in het dorp. Kort samengevat kwam dit erop neer dat Eemskapel simpelweg niet kan bestaan zonder de jaarlijkse subsidie van de gemeente. De gemeenteraad besloot hierop unaniem dat de subsidie voor majorette- en twirlvereniging Eemskapel past in het subsidiebeleid. Het mag duidelijk zijn dat GemeenteBelangen Eemsmond zeer content is met dit resultaat.

Aanvullende gegevens