Motie bij jaarrekening (decentralisaties)

De fractie van Gemeentebelangen Eemsmond diende op 2 juli jl. bij de behandeling van de jaarrekening een motie in.

Aanleiding voor de motie is het voornemen van de provincie Groningen om steeds maar taken over te hevelen naar de gemeenten. “Wij zijn niet tegen, maar vinden dat we ons bordje vol genoeg hebben”, legde fractievoorzitter Rein Eisinga uit. In de motie wordt uitgesproken dat decentralisaties slechts wenselijk zijn als alle betrokken partijen daarmee instemmen. De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Het verzoek wordt voorgelegd aan het provinciebestuur van Groningen. De tekst van de motie vindt u hier.

Algemene Beschouwingen Kadernota

De gemeenteraad heeft op 2 juli jl. vergaderd over de kadernota.

Iedere fractie heeft algemene beschouwingen voorgedragen ten aanzien van de kadernota. Daarmee is de koers voor de komende jaren (2016-2019) vastgezet.

De complete inbreng van de fractie van GemeenteBelangen Eemsmond leest u hier.

Energie subsidie beschikbaar!

Voor gebouwen met een grote maatschappelijke functie heeft de gemeente Eemsmond subsidie beschikbaar gesteld om energiebesparende maatregelen te treffen. In de raadsvergadering van 18 juni jl. heeft de raad unaniem ingestemd met een voorstel hiertoe. Ook zijn toen de aan de subsidie verbonden voorwaarden vastgesteld. Het budget van de regeling is bijna € 150.000,- euro. Een aanvrager kan maximaal € 10.000,- euro subsidie ontvangen, maar dient zelf wel 40 procent van de totale kosten te financieren. De complete subsidievoorwaarden leest u hier.

GemeenteBelangen vindt dit een prima plan. De subsidieregeling is in eerste instantie ingesteld voor niet-gemeentelijke gebouwen die een grote maatschappelijke functie hebben. Als er geld overblijft, dan maken ook gemeentelijke gebouwen een kans om subsidie te ontvangen voor energiebesparende maatregelen.

Toch zijn er ook 'moeilijke' gevallen. Dit betreft bijvoorbeeld het dorpshuis 't Schienvat in Kantens. Dat gebouw is eigendom van de gemeente, maar de stookkosten komen voor rekening van de huurder. Die stookkosten zijn fors. Dit dorpshuis zou -zoals de fractie van GemeenteBelangen de voorgestelde subsidievoorwaarden las- niet in aanmerking komen voor deze regeling. Daarom is op verzoek van raadslid Eltjo Dijkhuis een hardheidsclausule aan de verordening toegevoegd.

Binnenkort zal de gemeente bekendheid geven aan de subsidieregeling. GemeenteBelangen roept rechtspersonen, zoals verenigingen en eigenaren van panden met een maatschappelijke functie, op om gebruik te maken van deze regeling! "We hopen dat het een groot succes wordt en er geen euro overblijft voor de gemeentelijke gebouwen," gaf raadslid Dijkhuis met een kwinkslag aan.

Wekelijkse afvalinzameling stopt

De gemeenteraad heeft op 4 juni j.l. besloten dat het afval in de gemeente Eemsmond om de twee weken wordt opgehaald. Dit betekent dat de ene week de groene en de andere week de grijze container bij de weg gezet kan worden. Nu worden beide containers nog elke week geleegd.

De gemeenteraad heeft met tien stemmen voor en vijf stemmen tegen ingestemd met een voorstel hiertoe. De vijf tegenstemmen waren afkomstig van de fractie van GBE. De fracties van CDA, CU, D66, PvdA en SP stemden voor. GemeenteBelangen heeft tegengestemd, omdat de partij het niet eens is met de manier waarop tot dit besluit gekomen is. Op een onzorgvuldige wijze, volgens Gemeentebelangen. Want er is enkel een grove inschatting gemaakt van wat een besparing van kosten zou kunnen zijn. Daarbij gaat men er vanuit dat inwoners wel minder afval zullen produceren als er minder vaak afval bij hen wordt opgehaald. Dat is iets waar vraagtekens bij gezet kunnen worden.

Raadslid Thijs van Kleef zei in de raadsvergadering het volgende hierover:

"Voor GemeenteBelangen is nog steeds onduidelijk wat het alternerend inzamelen voor gevolgen heeft. De genoemde besparing in het raadsvoorstel is een grove schatting en niets meer. De feiten kunnen straks wel heel iets anders laten zien. Wij voorzien gerommel met rotzooi. Ook wensen we de medewerkers succes met het werken in het weekend.

Er is bijna geen inwoner die doorheeft wat hem of haar boven het hoofd hangt. Zonder dat wij van u ooit inzage mochten krijgen in een onderzoek, wat ons was toegezegd, neemt -zoals het lijkt- de raad dit besluit. GemeenteBelangen wil iedereen er dan ook op wijzen dat inwoners een reactie kunnen geven op het besluit als dit genomen wordt."

GemeenteBelangen is teleurgesteld dat zorgvuldigheid blijkbaar geen rol speelt bij dit besluit. Met name het feit dat een toegezegd onderzoek nooit is verstrekt stoort de partij. Het lijkt er op dat tweewekelijkse afvalinzameling daarmee een doel op zich geworden. Inwoners betalen straks meer geld voor minder dienstverlening. Wat hiervan de gevolgen zijn moet maar worden afgewacht.

Voor inwoners van Eemsmond is het mogelijk om bij de gemeente een schriftelijke zienswijze in te dienen op het genomen besluit. Dit kan tot uiterlijk zes weken na 4 juni jl.; dus tot 16 juli a.s.

Aanvullende gegevens