Traject fietspad Eemshaven

Het toerisme neemt toe in de Eemshaven. In dat kader ligt er een voorstel om een apart fietspad aan te leggen in/naar de Eemshaven, zodat de bereikbaarheid van de haven beter wordt. In de raadsvergadering van 21 mei jl. is aan de raad gevraagd om cofinanciering beschikbaar te stellen voor de aanleg van dit fietspad. Indien het voorstel door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, zullen de provincie Groningen, gemeente Eemsmond en Groningen Seaports het project gezamenlijk financieren.

In het plan wordt het fietspad doorgetrokken naar de AEG-Ems-terminal en het nog te realiseren treinstation aan de Borkumkade. Het voorgestelde traject voor het eerste gedeelte van het fietspad ligt aan de binnenzijde van de toekomstige spoorlijn. De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond ziet het fietspad liever aan de andere kant van het spoor.

De heer Martini liet in de raadsvergadering d.d. 21 mei jl. weten dat de fractie van GemeenteBelangen het een prachtig plan vindt om een nieuw toeristisch fietspad voor de Waddenkust aan te leggen. Het fietspad zou niet alleen bestemd moeten zijn voor mensen die naar de AEG-Ems-terminal/ Borkum gaan, maar ook voor andere doelgroepen. De fractie mist in het voorstel deze andere doelgroepen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan fietsers die op de zeedijk willen genieten van het uitzicht op de Waddenzee. “Bij mooi weer willen Groningers op de dijk zitten en bij alle soorten weer willen zij ‘over diek kiekn’!”, aldus de heer Martini. Dat wordt in de voorgestelde route verhinderd door de spoorlijn.

Net als een aantal andere raadsfracties betreurt de fractie van GemeenteBelangen het dat fietsers door dit traject niet optimaal de Waddenzee kunnen beleven. De fractie van GemeenteBelangen is van mening dat er voldoende openbare ruimte is voor een fietspad aan de zeezijde van het spoor langs de dijk. Zij heeft het college gevraagd de financiële bijdrage alleen beschikbaar te stellen, indien het fietspad aan de andere zijde van de spoorlijn aangelegd wordt. De veiligheid van fietsers die niet naar Borkum gaan is in dat geval ook beter gewaarborgd. Ze hoeven dan immers niet het spoor over te steken om op de zeedijk te komen.

Het college van B en W heeft toegezegd om dit nog nogmaals te onderzoeken.

Zonsondergang Eemshaven 2015

GemeenteBelangen bezorgd over opnamestop beschermingsbewind Volkskredietbank

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB), gevestigd in Appingedam, is een gemeenschappelijke regeling van acht gemeenten, waaronder Gemeente Eemsmond. De uitvoering van integrale schuldhulpverlening is door de gemeenten uitbesteed aan de VKB. Beschermingsbewind valt hier ook onder; het is de meest vergaande vorm van budgetbeheer.

Kort geleden werd bekend dat het bestuur van de VKB een opnamestop heeft ingesteld voor beschermingsbewind. De VKB wil mensen (met een ‘beperking’) die deze vorm van schuldhulpverlening nodig hebben nu doorverwijzen naar commerciële bureaus.

Beschermingsbewind wordt door cliënten zelf betaald, maar wel binnen landelijke normen en tarieven. Des te meer bevreemdend is een opnamestop. Het lijkt er dan op dat de VKB het werk niet kan doen voor het geld dat er voor staat. GemeenteBelangen vraagt zich af wat er aan de hand is bij de VKB. Het genomen besluit zorgt er ook voor dat het beleid voor schuldhulpverlening -dat door de gemeenteraad is vastgesteld- wordt doorkruist, omdat er nu geen sprake meer is van integrale schuldhulpverlening.

De fractie van GemeenteBelangen Eemsmond is dus bezorgd over deze ontwikkeling. Ze heeft het college schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de cliëntenstop. De desbetreffende vragen kunt u hier lezen.

Strategisch beleidskader werk en inkomen 2015 - 2018

Als gevolg van wetswijzigingen moet er een nieuwe uitvoeringsstructuur Werk en Inkomen voor de Participatiewet komen. Eind 2014 is door de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten hiervoor één nieuwe organisatie in te richten. De uitvoeringsorganisatie wordt een samenvoeging van de afdelingen Sociale Zaken van de vier gemeenten, WERKplein Noord-Groningen en Ability.

In de raadsvergadering van 23 april jl. zijn de kaders en doelstellingen vastgesteld waarbinnen die organisatie moet gaan werken.

Volgens de fractie van GemeenteBelangen heeft dit kaderplan verstrekkende gevolgen en raakt het een grote groep inwoners. Het is voor de kwetsbare doelgroep dan ook noodzakelijk dat de uitvoeringsorganisatie (in oprichting) goed gaat functioneren.

Naast de kaders die in het raadsvoorstel worden genoemd, draagt GemeenteBelangen een aanvullend kader aan: duurzame uitstroom. Doel is om de omvang van de mensen die langere tijd als werknemer uitgeschreven staan helder te krijgen.

Samengevat is de fractie van oordeel, dat het kaderplan -waarbinnen de nieuwe organisatie moet gaan werken- een grote uitdaging is. De ambities zijn groot. De praktijk moet uitwijzen of de gemaakte plannen werkelijkheid worden en of de gemeentelijke deskundigheid hiervoor toereikend is. GemeenteBelangen vindt dit een zorgpunt voor zowel gemeente als uitvoeringsorganisatie. De fractie is hier scherp op en blijft dat ook. Ze heeft aanvullende vragen gesteld en diverse opmerkingen gemaakt.

Stolpersteine; gedenkstenen in Eemsmond?

Tijdens het vragenuur van de raadsvergadering d.d. 23 april jl. vroeg de fractie van Gemeentebelangen Eemsmond naar de stand van zaken rondom Stolpersteine. Vorig jaar is door de fractie gevraagd of het mogelijk is om één of meer van deze gedenkstenen in de Gemeente Eemsmond te leggen.

Aan het College van B en W wordt binnenkort voorgesteld medewerking te verlenen aan dit project en ook te kijken of het in aanmerking komt voor subsidie. Indien de gemeente besluit gevolg te geven aan het plaatsen van één of meer Stolpersteine, dan dient de eerste steen te worden gelegd door de Duitse initiatiefnemer Gunter Demnig. Hierbij moet rekening worden gehouden met een wachttijd van één jaar.

Stolpersteine (letterlijk: struikelstenen) vormen een tastbare herinnering aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ze worden geplaatst in het trottoir voor huizen van mensen die zijn vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven. De initiatiefnemer noemt ze struikelstenen, omdat men erover struikelt met het hoofd en het hart. De tekst die op de stenen staat is klein en alleen leesbaar als men voorover bukt.

GemeenteBelangen Eemsmond is blij dat er nu voortgang is bij dit project en gaat er vanuit dat eind dit jaar tot plaatsing van Stolpersteine kan worden overgegaan.

Aanvullende gegevens